Bạn đọc nhận xét
Số thẻ Nhan đề Nhận xét Ngày
Staff01  In search of the dragon's trail: economic reform in Vietnam / $cedited by David O. Dapice, Jonathan Haughton, Dwight H. Perkins  Một cuốn sách hay!  9/21/2015 6:47:53 PM 
M5.12.100  Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội nhập toàn cầu = Business communication / $cNguyễn Hữu Thân    9/21/2015 6:54:16 PM 
M5.12.100  Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội nhập toàn cầu = Business communication / $cNguyễn Hữu Thân  Một cuốn sách hay và cụ thể!!!!!!!  9/21/2015 6:54:27 PM