Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua
  1. Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính / Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy (2 lượt)
  2. Introduction to econometrics / James H. Stock, Mark W. Watson (2 lượt)
  3. Chiến lược xung đột = The strategy of conflict / Thomas C. Schelling ; ng.d. Vũ Tiến phúc, Nguyễn Văn Thắng ; h.đ. Nguyễn Vinh Dự, Nguyễn Quang Thắng (1 lượt)
  4. Public policy: politics, analysis, and alternatives / Michael E. Kraft, Scott R. Furlong (1 lượt)
  5. Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk 2017 : Dak Lak statistical yearbook 2017 / Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (1 lượt)