Tài liệu mới
1.Tư duy chiến lược : lý thuyết trò chơi thực hành / Avinash K. Dixit, Bary J Nalebuff ; ng.d. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên 
2.Implementing public policy : an introduction to the study of operational governance / Michael Hill & Peter Hupe. 
3.The tools of government : a guide to the new governance / edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott. 
4.Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab ; Bộ Ngoại giao dịch và hiệu đính 
5.Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc / Byung-Kook Kim, Ezra F. Vogel; b.d. Hồ Lê Trung, h.đ. Lê Mai 
6.Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2017 : Ha Tinh statistical yearbook 2017 / Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

Xem thêm các ấn phẩm khác