Tài liệu mới
 Mega-events and mega-ambitions = South Korea's rise and the strategic use of the big four events / Yu-Min Joo, Yooil Bae, Eva Kassens-Noor.
 Truyền thông = on communication / Harvard Busniess Review
 Chiến lược = on strategy / Harvard Busniess Review
 Lãnh đạo = on leadership / Harvard Busniess Review
 Đổi mới sáng tạo = on innovation / Harvard Busniess Review
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (1 lượt)